Regulamin portalu Tlumaczemigowi.pl

Regulamin obowiązuje i jest stosowany od 27 października 2020 r.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Definicje:
a. „Formularz” oznacza umieszczony w profilu formularz informacji kontaktowych dotyczących Osoby Poszukującej Tłumacza, obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce i temat tłumaczenia oraz, opcjonalnie, numer telefonu;
b. „Kalendarz Wizyt” oznacza narzędzie do zarządzania grafikiem Tłumacza, umożliwiający Osobie Poszukującej Tłumacza dokonanie rezerwacji terminu u Tłumacza przez Internet oraz samodzielne dodawanie terminów dostępnych do zarezerwowania przez Tłumacza;
c. „Osoba Poszukująca Tłumacza” oznacza osobę fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rezerwacji terminu u Tłumacza za pomocą Kalendarza Wizyt, w tym osoby fizyczne reprezentujące podmioty gospodarcze lub instytucje państwowe;
d. „Portal” oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.tlumaczemigowi.pl;
e. „Prawo Autorskie” oznacza ustawę z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
f. „Profil” oznacza zbiór informacji na temat Tłumacza umieszczony w Portalu w postaci podstrony Portalu posiadającej unikalny adres URL;
g. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
h. Rejestracja” oznacza proces utworzenia Profilu przez Tłumacza;
i. „Usługa” oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną polegającą na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron;
j. Usługodawca” lub „Fundacja” oznacza Fundację Instytut Spraw Głuchych z siedzibą w Warszawie, ul. Belgijska 4/14, 02-511 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000626519, NIP: 5213740812, REGON: 364881814. Adres e-mail do kontaktu z Fundacją: [biuro@isg.org.pl];
k. Użytkownik” oznacza Osobę Poszukującą albo Tłumacza albo łącznie Osobę Poszukującą Tłumacza i Tłumacza;
l. „Tłumacz” oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która jest tłumaczem języka migowego i dokonała Rejestracji w Portalu lub widnieje w rejestrze tłumaczy języka migowego prowadzonym przez urząd wojewódzki umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, a jej dane zostały udostępnione w Portalu.
1.2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Rodzaje i zakres Usług
2.1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
a. udostępnia wyszukiwarkę Tłumaczy w oparciu o kryteria nazwiska lub lokalizacji, posiadanych przez Tłumacza uprawnień, rodzajów oferowanych przez Tłumacza tłumaczeń, sposobu rozliczeń za świadczone przez Tłumacza usługi (np. przez wystawienie faktury VAT lub gotówką), języka;
b. umożliwia rezerwację terminu u Tłumaczy;
c. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Tłumaczach;
d. powiadamia o nowych informacjach i opiniach;
e. umożliwia Tłumaczom podawanie i korygowanie informacji o sobie;
2.2. Fundacja świadczy Usługi polegające na informowaniu o praktyce zawodowej Tłumaczy poprzez umieszczanie danych Tłumacza w Internecie, za pośrednictwem Portalu.
2.3. W celu świadczenia Usług, o których mowa w 2.2 powyżej Fundacja może zawierać umowy z podmiotami trzecimi, które są niezbędne dla świadczenia tych Usług. W szczególności Usługodawca może zawierać umowy, których celem będzie zapewnienie wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych.
2.4. Informacje i opinie o Tłumaczach mogą być publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy od otrzymanych od Użytkowników opinii.
2.5. Pozycja Tłumacza w wynikach wyszukiwania w Portalu może zależeć w szczególności od takich czynników jak posiadanie aktywnej usługi systemu rezerwacji, poziom lub jakości uzupełnienia Profilu oraz zawarta z Usługodawcą odpłatna umowa.
2.6. Dostęp do większości usług Portalu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za publikowanie opinii na temat Tłumaczy w Portalu. Usługodawca pobiera jednorazową opłatę rejestracyjną od Tłumacza za weryfikację Rejestracji w wysokości [5zł brutto]. Opłata rejestracyjna powinna zostać uiszczona w ciągu [5] dni od Rejestracji na rachunek bankowy Fundacji pod numerem: [38 1140 2004 0000 3102 8022 6034]. Tytuł przelewu powinien zawierać dopisek „Weryfikacja” – email użytkownika. Przelew musi zostać wykonany z konta bankowego tłumacza, którego jest właścicielem, dzięki czemu możliwa będzie identyfikacja.
2.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Portalu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Warunki świadczenia Usług
3.1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
a. posiadać dostęp do sieci Internet,
b. posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge.
c. Każda osoba korzystająca z sieci Internet może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Tłumaczach oraz korzystać z wyszukiwarki Tłumaczy udostępnionej w ramach Portalu.
3.2. Osoba Poszukująca Tłumacza może zarezerwować termin u danego Tłumacza, korzystając z Kalendarza Wizyt, pod warunkiem wypełnienia Formularza. Osoba Poszukująca Tłumacza może również w Formularzu wskazać numer telefonu, nie jest to jednak obowiązkowe.
3.3. Wybranie daty przez Osobę Poszukującą Tłumacza terminu z Kalendarza Wizyt nie oznacza automatycznej rezerwacji tego terminu. Tłumacz może zaakceptować bądź odrzucić wybór terminu dokonany przez Osobę Poszukującą. Do czasu rozpatrzenia wyboru terminu przez Tłumacza wybór Osoby Poszukującej Tłumacza ma status “nierozpatrzony”. Rezerwację uważa się za dokonaną w momencie zaakceptowania wybranego przez Osobę Poszukującą Tłumacza terminu przez Tłumacza.
3.4. Portal nie pośredniczy w płatnościach za zarezerwowane wizyty. Cena za daną usługę wykonaną w terminie zarezerwowanym za pośrednictwem Portalu podlega odrębnym uzgodnieniom między Tłumaczem a Osobą Poszukującą Tłumacza, zgodnie z cennikiem przyjętym przez danego Tłumacza. Po uzyskaniu informacji o wyborze terminu przez Osobę Poszukującą Tłumacza w Kalendarzu Wizyt, Tłumacz zobowiązany jest do wyceny żądanej usługi. Dopiero po zaakceptowaniu wyceny przez Osobę Poszukującą Tłumacza akceptuje dany termin w Kalendarzu Wizyt.
3.5. Zarezerwowanie wizyty u Tłumacza jest możliwe wyłącznie w przypadku zaakceptowania przez Osobę Poszukującą niniejszego Regulaminu oraz podania danych. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika uniemożliwi zarezerwowanie wizyty.
3.6. Użytkownik może również wystawiać opinie o Tłumaczach oraz zgłaszać nadużycia Usługodawcy. Za nadużycia należy w szczególności uznać opinie wystawiane z naruszeniem zasad określonych w pkt 4 poniżej, jak również podawanie przez Tłumaczy danych nieprawdziwych co do poziomu języka czy przynależności do organizacji.
3.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Portalu lub z pracami konserwatorskimi bądź serwisowymi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
3.8. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne, epidemie itp.).
3.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Tłumacza za fakt niestawienia się przez Osobę Poszukującą Tłumacza w umówionym terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem Kalendarza Wizyt.
3.10. Usługodawca nie odpowiada wobec Osoby Poszukującej Tłumacza za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Kalendarza Wizyt terminu z przyczyn leżących po stronie Tłumacza. W przypadku konieczności odwołania wizyty zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację za pośrednictwem Portalu.
3.11. Tłumacz może samodzielnie wskazywać wolne terminy w Kalendarzu Wizyt oraz blokować terminy zajęte.
4. Profile Tłumaczy
4.1. Utworzenie Profilu nowego Tłumacza wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim. Podstawowe informacje o Tłumaczu obejmują:
a. imię i nazwisko Tłumacza,
b. adres e-mail;
c. numer telefonu;
d. adres rejestrowy;
e. informację o rodzaju i poziomie języka;
f. informację o figurowaniu na listach tłumaczy przysięgłych lub sądowych;
g. zakres i obszar świadczenia usług.
4.2. Jeden Tłumacz może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Tłumaczy. Profile powtarzające się będą usuwane.
4.3. W polach Profilu oznaczonych odpowiednim komentarzem nie można umieszczać innych informacji niż wynikające z tego komentarza. Dla uniknięcia wątpliwości w polu oznaczonym komentarzem „imię i nazwisko” można wpisać wyłącznie imię i nazwisko danego Tłumacza. Zasada ta stosuje się odpowiednio do innych pól.
4.4. Każdy Tłumacz może utworzyć swój Profil lub potwierdzić informacje zawarte na Profilu utworzonym uprzednio w Portalu. W tym celu niezbędne jest dokonanie Rejestracji.
4.5. Tłumacz może umieścić w Profilu jedynie swoje zdjęcie. Zdjęcie ma umożliwiać rozpoznanie Tłumacza. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Tłumacz wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zgodnie z art. 81 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę.
4.6. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju wytworów graficznych (np. logotypów). Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub w inny sposób pozostających w sprzeczności z charakterem Portalu.
4.7. Zdjęcie niespełniające kryteriów określonych w ust. 4.5 i 4.6 powyżej może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Tłumacza.
4.8. Jeżeli zamieszczone przez Tłumacza w Portalu zdjęcie stanowi utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego, to publikując je w Portalu, Tłumacz udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści opinii lub jej części, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opinii – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opinię utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d. umieszczanie opinii w bazach danych Usługodawcy lub podmiotów świadczących na jego rzecz usługi przechowywania danych lub usługi marketingowe;
e. wykorzystanie opinii w celu promocji działalności Usługodawcy.
Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
4.9. Tłumacz, akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, że wszystkie podane przez niego w Profilu dane są zgodne z prawdą, prawidłowe i aktualne oraz że nie naruszają żadnych praw osób trzecich. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Tłumacza, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
4.10. Zamieszczając w Serwisie próbkę tłumaczenia, Tłumacz udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści opinii lub jej części, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opinii – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opinię utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d. umieszczanie opinii w bazach danych Usługodawcy lub podmiotów świadczących na jego rzecz usługi przechowywania danych lub usługi marketingowe;
e. wykorzystanie opinii w celu promocji działalności Usługodawcy.
Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
5. Dodawanie opinii o Tłumaczach
5.1. Opinie mogą być opatrywane pseudonimem (ang. nick) Użytkownika.
5.2. Opinia może zostać dodana przez Użytkownika w wersji pisemnej lub w języku migowym. Użytkownik publikujący opinię w języku migowym robi to poprzez wklejenie do pola komentarza linku do nagrania udostępnionego przez portal YouTube.com zawierającego opinię.
5.3. Opinie i informacje o Tłumaczach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Tłumacza jako tłumacza migowego. Opinia powinna zawierać szczegółową argumentację przedstawianego stanowiska. Opinia może odwoływać się do kodeksu etyki tłumaczy, w tym do kodeksów opracowanych przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS lub Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych.
5.4. Opinie i informacje o Tłumaczach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego Tłumacza i muszą one dotyczyć jakości tłumaczenia lub wizyty, która miała miejsce. Nie jest dopuszczalne umieszczanie opinii wspólnych przez kilka osób. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich, w tym małżonków, członków rodziny itp.
5.5. Jeden Użytkownik może dodać więcej niż jedną opinię na Profilu jednego Tłumacza, pod warunkiem że opinie te dotyczą różnych usług świadczonych przez Tłumacza na rzecz takiego Użytkownika. Opinia może dotyczyć kilku wizyt lub tłumaczeń. Wielokrotne dodawanie opinii przez tego samego Użytkownika jest zakazane, a Usługodawca będzie usuwał kolejne opinie dodawane przez tego samego Użytkownika. Użytkownik nie może edytować uprzednio umieszczonej opinii.
5.6. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych, które nie stanowią dodania opinii, o którym mowa w ust. 5.2 powyżej.
5.7. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Tłumaczy na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami. Tłumacze mogą jednak odpowiadać na opinie Użytkowników ich dotyczące. Odpowiedź taka powinna jednak odnosić się jedynie merytorycznie do usług świadczonych podczas wizyty, nie zaś do zachowań Użytkownika korzystającego z usług Tłumacza.
5.8. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
5.9. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści umieszczone przez Tłumacza w Portalu lub kwestionują kwalifikacje zawodowe Tłumacza.
5.10. Użytkownik dodając opinię w Portalu oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.
5.11. Opinia po przesłaniu przez Użytkownika zostaje przekazana moderatorom do akceptacji. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie. Usługodawca może również poprosić Użytkownika o edycję lub usunięcie opinii niespełniających wymogów określonych w niniejszym punkcie.
5.12. Opinia zostaje opublikowana w Portalu po akceptacji przez Usługodawcę.
5.13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników.
5.14. Usługodawca ma prawo wymagać od Użytkownika dodającego opinię dodatkowej weryfikacji np. poprzez przesłanie do Użytkownika e-maila zawierającego link weryfikacyjny.
5.15. Jeżeli opinia Użytkownika stanowi utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego, to publikując opinię w Portalu, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści opinii lub jej części, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
f. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opinii – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
g. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opinię utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
h. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 -, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
i. umieszczanie opinii w bazach danych Usługodawcy lub podmiotów świadczących na jego rzecz usługi przechowywania danych lub usługi marketingowe;
d. wykorzystanie opinii w celu promocji działalności Usługodawcy.
Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług
6.1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez (i) rejestrację w Portalu (w przypadku Tłumaczy) lub (ii) zarezerwowanie terminu u Tłumacza za pomocą Kalendarza Wizyt, lub (iii) opublikowanie opinii o Tłumaczu w Portalu.
6.2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
6.3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym przysługujące im prawa, określa Polityka Prywatności.
6.4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
6.5. W celu Rejestracji Tłumacz zakłada Konto poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie [www.tlumaczmeigowi.pl/formularz-rejestracji-tlumacza]. Dla Osób Poszukujących Tłumacza, Rejestracja jest możliwa w procesie rezerwacji terminu u Tłumacza za pomocą Kalendarza Wizyt, poprzez wypełnienie Formularza.
6.6. Rejestracja i logowanie odbywają się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
6.7. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
6.8. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na [iodo@tlumaczemigowi.pl]. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6.9. Utworzenie nowego Profilu lub przejęcie przez Tłumacza istniejącego Profilu wymaga założenia Konta.
6.10. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika więcej niż jednego Konta.
6.11. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
6.12. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
6.13. Tłumacz może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez usunięcie swojego Konta, co spowoduje automatyczne usunięcie Profilu.
6.14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez usunięcie Konta (w tym Profilu Tłumacza), jeżeli działanie Użytkownika lub Tłumacza jest niezgodne z przepisami obowiązującego prawa, Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego, lub też godzi w wizerunek Portalu, jako mającego spełniać funkcję pożytku publicznego dla osób niesłyszących. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. Oplata pobrana za Rejestrację lub inne opłaty związane z prowadzeniem Profilu Tłumacza pobierane przez Usługodawcę nie podlegają w takiej sytuacji zwrotowi.
7. Odpowiedzialność
7.1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników lub osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.
7.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną swoimi działaniami w Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa lub zawodowej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
7.4. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Portalu informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu Usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
7.5. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Portalu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
7.6. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
7.7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Portalu w całości albo w części, w szczególności zaś co do nieprzerwanego działania Portalu.
7.8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wejścia przez Usługodawcę w posiadanie wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych w Portalu danych dostarczonych przez Użytkownika i w konsekwencji zablokowania dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku zablokowania dostępu do tych danych.
7.9. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.
7.10. Usługodawca, w związku z usługami określonymi w ust. 2.1 oraz 2.2 powyżej nie gwarantuje Tłumaczom określonej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub umieszczenia informacji o ich praktyce zawodowej na mapach internetowych, jak również nie zobowiązuje się, że wszyscy Tłumacze zostaną ujęci w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub że informacja o nich będzie umieszczona na mapach internetowych.
7.11. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość danych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub map internetowych.
8. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego
8.1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
8.2. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Portalu zgłasza się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [opinia@tlumaczemigowi.pl]. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni. Zgłoszenie powinno zawierać link do strony Tłumacza, którego zgłoszenie dotyczy, informacje pozwalające zidentyfikować opinię podlegającą zgłoszeniu (datę, nick użytkownika) oraz wyczerpujące (tj. wskazujące fakty) uzasadnienie zgłoszenia.
8.3. Pozostałe zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: [uwagi@tlumaczemigowi.pl]
8.4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
8.5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika, w terminie 14 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na e-mail: [uwagi@tlumaczemigowi.pl].
8.6. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia Usługodawcy. Jeżeli rozpatrzenie Reklamacji okaże się niemożliwe w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
8.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.
9. Postanowienia końcowe
9.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Portalu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.
9.2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany przy zakładaniu Konta adres e-mail na 14 dni przed ich wejściem w życie.
9.3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 9.2 powyżej.
9.4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
9.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9.6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Polityka prywatności portalu Tlumaczemigowi.pl

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy, że:
1. Administrator
1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest fundacja Instytut Spraw Głuchych z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Belgijska 14/4, 02-511 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000626519, NIP: 5213740812, REGON: 364881814 (dalej jako „Administrator”).
1.2. Osobą wyznaczoną przez Administratora do kontaktów w związku z ochroną danych osobowych jest Pani [Monika Krawczyk] , e-mail: [iodo@tlumaczemigowi.pl] adres do korespondencji: [ul. Belgijska 14/4 02-511 Warszawa]
2. Dane osobowe objęte przetwarzaniem
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe niezbędne do założenia i utrzymywania konta tłumacza w portalu Tlumaczemigowi.pl (dalej jako „Portal”) oraz w celu zamawiania usług Administratora, polegających na rezerwacji wizyt z tłumaczami poprzez Portal. W związku z tym Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

1. Jeżeli są Państwo tłumaczami języka migowego: 2. Jeżeli są Państwo osobami poszukującymi tłumacza języka migowego:
–         imię,

–         nazwisko,

–         adres e-mail,

–         numer telefonu,

–         adres do korespondencji,

–         adres rejestrowy,

–         login Skype,

–         informacja o rodzaju i poziomie znajomości języka,

–         informacja o figurowaniu na listach tłumaczy przysięgłych lub sądowych,

–         wykształcenie,

–         zakres i obszar oferowanych tłumaczeń,

–         numer IP,

–         wizerunek,

–         numer rachunku bankowego.

–         imię,

–         nazwisko,

–         adres e-mail;

–         numer telefonu;

–         numer IP.

 

Tłumacze języka migowego oraz osoby poszukujące tłumacza języka migowego łącznie dalej będą zwani również „Użytkownikami”.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach i na następujących podstawach:
a) zawarcie oraz realizacja umowy o świadczenie usług elektronicznych zawartej między Państwem a Administratorem, w tym aktywacja konta tłumacza, przesyłanie informacji z formularza kontaktowego dla osób poszukujących tłumacza języka migowego, przesyłanie informacji serwisowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do zwarcia i wykonania umowy),
b) obsługa procesu składanych zamówień na rezerwację tłumacza (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do zwarcia i wykonania umowy);
c) informowanie Państwa o umówionej wizycie, lub jej odwołaniu przez tłumacza (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do zwarcia i wykonania umowy);
d) obsługa procesu składanych reklamacji i zapytań (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego),
e) kontaktowanie się z Państwem w celu badania poziomu satysfakcji wśród Użytkowników Portalu (zarówno tłumaczy języka migowego jak osób poszukujących tłumacza języka migowego) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci budowania pozytywnego wizerunku firmy oraz promowania własnych usług i produktów),
f) marketing bezpośredni produktów i usług Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes w postaci promowania towarów i usług oferowanych przez Administratora),
g) dochodzenie ewentualnych roszczeń Administratora lub obrona przed roszczeniami osób trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości realizacji przez Administratora jego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami innych osób),
h) dokonywanie czynności analitycznych i statystycznych w celu ulepszania jakości usług Portalu oraz dostosowywania funkcjonalności do potrzeb Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci poprawy jakości usług oferowanych w ramach Portalu),
i) wykonywanie obowiązków rachunkowych, obowiązków podatkowo-składkowych, obowiązków archiwizacji danych i innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych),
j) przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku oraz informacji o byciu osobą niesłyszącą odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. 1 a) RODO).
4. Szczególne kategorie danych osobowych
Jeżeli są Państwo tłumaczami języka migowego tłumaczy będącymi jednocześnie osobami niesłyszącymi Administrator zapewnia Państwu możliwość zaznaczenia tego w profilu poprzez odhaczenie pola z taką informacją. Informacje tego rodzaju stanowią szczególną kategorię danych (dane dotyczące zdrowia) i są przetwarzane na podstawie Państwa wyraźnej zgody, obejmujących cele wskazane w pkt 3 powyżej.
5. Odbiorcy danych osobowych
W związku z realizacją celów przetwarzania, o których mowa powyżej, Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe:
a) podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, m.in. urzędom skarbowym, sądom i in.,
b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją umowy łączącej Państwa z Administratorem, m.in.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytorskie, rachunkowe i prawne,
c) bankom i instytucjom finansowym,
d) podmiotom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe, reklamowe i analityczne.
6. Obszar przetwarzania danych osobowych
a. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, jednak wyłącznie na jednej z podstaw prawnych i z wykorzystaniem zabezpieczeń przewidzianych przez art. 46 RODO.

7. Okres retencji danych osobowych
Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe bądź do momentu ich usunięcia przez Państwa, bądź przez okres niezbędny do wykonywania zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych (tj. w przypadku tłumaczy: przez czas istnienia Państwa konta na Portalu; w przypadku osób poszukujących tłumacza: przez czas niezbędny do realizacji rezerwacji dokonanej za pośrednictwem formularza na Portalu), a po ich wygaśnięciu także w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami innych osób. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
8. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane
8.1. Przysługują Państwu następujące prawa dotyczące Państwa danych osobowych:
Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
Mogą Państwo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Państwa, a jeżeli ma to miejsce, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz informacji wskazanych we wskazanym przepisie RODO.
Prawo do sprostowania i uzupełnienia (art. 16 RODO) Mogą Państwo żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mogą Państwo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Prawo do usunięcia (art. 17 RODO) Mogą Państwo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.
Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) Mogą Państwo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo Administratorowi, oraz mogą Państwo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.
Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21-22 RODO) Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, a także w innych przypadkach, określonych w art. 21-22 RODO.
Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO) Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, zgoda taka może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

8.2. W celu realizacji powyższych praw, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: [iodo@tlumaczemigowi.pl]
8.3. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8.4. O ile nic innego nie wskazano w treści wypełnianych przez Państwa formularzy (np. wskazując, że podanie danych jest dobrowolne), z Portalu nie można korzystać anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. W związku z powyższym, odmowa podania danych może wiązać się z odmową zawarcia umowy i świadczenia danej usługi w ramach Portalu.
9. Informacje dodatkowe
9.1. Administrator nie podejmuje decyzji i nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym przy użyciu profilowania.
9.2. Aktualizowane wersje niniejszej informacji, będą udostępniane www.tlumaczemigowi.pl/o-portalu/regulaminy. O każdej aktualizacji będą Państwo informowani na wskazany przez Państwa adres e-mail.
10. Informacja o plikach cookies
10.1. Portal korzysta z plików cookies.
10.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
10.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
10.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
10.5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (and. session cookies) oraz „stałe” (and. persistent cookies). „Sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
10.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc przeglądarki internetowej.
10.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Portalu.
10.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Portalu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).
10.9. Administrator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie.
10.10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.